Skip to main content
Almine Rech

Group Show Sakiko Nomura, Momoyo Torimitsu, Shizuka Yokomizo

Jun 15 — Jul 22, 2000 | Paris
Inquire about the exhibition: inquiries@alminerech.com

Sakiko Nomura, Momoyo Torimitsu, Shizuka Yokomizo

Press release

  • read or download in English

Shizuka Yokomizo, "Stranger", 1998