Skip to main content
Almine Rech

Tia-Thuy Nguyen No where, now here (Không ở đâu, giờ ở đây), 2023

Embellishment on canvas
29 x 50 cm
11 1/2 x 19 1/2 in